شروع قطعی دوره جامع

آموزش مدیریت منابع انسانی 🎯

مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروهای انسانی در جهت اهداف سازمان می باشد که شامل فعالیت هایی نظیر کارمندیابی،جذب وآموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می باشد.
درمدیریت منابع انسانی مدرن فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی کار، جبران خدمات، مزایا، جانشین پروری مدیریت استعدادها و نگرش کارکنان و تقویت کار تیمی،استراتژی منابع انسانی و .... نیز اهمیت دارد.

🚀 مباحث دوره: 

🚩 آموزش مبانی منابع انسانی

🚩 آموزش فرآیند جذب و به کارگماری منابع انسانی

🚩 آموزس برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

🚩 آموزش کارمندیابی و انتخاب کارکنان

🚩 یادگیری آشناسازی و آموزش منابع انسانی

🚩 آموزش فرآیند انگیزش منابع انسانی

🚩 یادگیری تحلیل و طراحی شغل

🚩 آموزش ارزیابی و مدیریت عملکرد منابع انسانی

🚩 آموزش نظام پاداش و مزایای کارکنان

🚩 آموزش برنامه های ایمنی و سلامت کارکنان

🚩 آموزش ارتباطات و روابط کارکنان و مذاکرات جمعی 

و...

 

 

🕒 مدت زمان دوره:  ۷۶ساعت
🎓 مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با دوره مدیریت و کارآفرینی لطفا کلیک کنید


☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی ۱۰۲ تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک