Microsoft Excel 2019 Expert

Microsoft Excel 2019 Expert

 • فصل اول: معرفی چند ترفند
 • ------ باز کردن نرم افزار از طریق Run
 • ------ وارد کردن همزمان داده از چند سلول همجوار و غیر همجوار
 • ------ گروه کردن Sheetها و Across Worksheet
 • ------ مقایسه چند Sheet از یک فایل وFreeze کردن
 • ------ تقسیم کردن یک Sheet
 • ------ ترکیب محتویات سلولها در یک سلول
 • ------ ایجاد یک لیست سفارشی
 • ------ معرفی Flash fill و Justify و Serries
 • ------ روش مطلق کردن سلول و ستون و ردیف
 • فصل دوم : قالب بندی
 • ------ سبک سلولها (Cells Style)
 • ------ قالب بندی جدول (Table Styles)
 • ------ قالب بندی شرطی (Conditional Formatting)
 • ------ ایجاد و به کار گیری قالب بندی اعداد Custom Numbers
 • ------ کپی و جابه جا کردن کاربرگها بین چند فایل
 • فصل سوم: توابع و فرمولها
 • ------ توابع تاریخ و زمان
 • ------ توابع ریاضی
 • ------ توابع آماری
 • ------ توابع مالی
 • ------ توابع جستجو
 • ------ توابع متنی
 • ------ توابع پایگاه داده
 • ------ توابع منطقی
 • ------ توابع اطلاعات (Information)
 • ------ استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع
 • ------ توابع آرایه ای
 • فصل چهارم: تحلیل
 • ------ ایجاد یک Table
 • ------ ایجاد و اصلاح یک Pivot Table
 • ------ ایجاد یک Pivot Chart
 • ------ Goal Seek
 • ------ Data Table
 • ------ ایجاد سناریو
 • ------ Subtotal
 • ------ مرتب کردن بر اساس چند ستون
 • ------ فیلتر کردن داده¬ها
 • ------ Advanced Filter
 • ------ ایجاد نمودار دو بعدی
 • ------ اضافه کردن سری جدید به نمودار
 • ------ Data Label در نمودار
 • ------ معرفی Chart Title،Axis Title در نمودار
 • ------ تغییر مقیاس مقادیر محورها
 • ------ تعیین مکان و تغییر نوع نمودار
 • ------ معرفی Legend و تغییر نام سریها در Legend
 • فصل پنجم: تایید و بازرسی
 • ------ Validation
 • ------ Formula Auditing
 • ------ Comment
 • فصل ششم: افزایش بازدهی
 • ------ نام گذاری سلولها و حذف نامگذاری
 • ------ استفاده از نام تعریف شده برای سلول در یک تابع
 • ------ Paste special و استفاده از جمع، تفریق، ضرب و تقسیم
 • ------ استفاده از Go To
 • ------ ایجاد یک الگو(Template)
 • ------ ایجاد Link بین چند کارپوشه و متوقف کردن Link
 • ------ Text To column
 • فصل هفتم: ویرایش و امنیت
 • ------ Track change
 • ------ consolidate
 • ------ قرار دادن رمز عبور برای فایل
 • ------ Product workbook
 • ------ product Sheet
 • ------ مقایسه چند Workbook

کسب توانایی ها

 • در دوره پیشرفته کاربر کاملاً با مباحث اکسل آشنا خواهد شد و ترفندها و روشهای زیادی را آموزش می بیند.با استفاده از Pivot Table می تواند گزارش ایجاد کند و با استفاده از PivotChart می تواند نمودارهای گزارشها را رسم کند. با استفاده از توابع جستجو مانند vlookup،Hlookup، ،Index ،Match، Row،Rows،Column، Columns، Indirect، Choose، Formulatext TransposeوOffset بسیاری از فعالیتها را می تواند با اکسل انجام دهد. با استفاده از تابع If و ترکیب آن با توابع دیگر فرمول نویسیهای پیچیده را انجام دهد.
 • از دیگر توانایی های دیگر دانش پذیر می توان به موار زیر اشاره کرد.
 • ایجاد امنیت و مخفی کردن فرمولها در Sheet
 • مقایسه صفحات گسترده
 • ادغام صفحات گسترده
 • ایجاد ارتباط بین چند کارپوشه
 • به روز رسانی و متوقف کردن یک لینک
 • نام گذاری محدوده ای از سلولها

 • تاریخ شروع : 1403/03/08
 • تاریخ پایان : 1403/04/26

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
سه‌شنبه18:0021:00
یکشنبه18:0021:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره