طراحی دستی جواهرات

طراحی دستی جواهرات

سرفصل ها

 • مقدمات
 • قطعات و اتصالات سبک شناسی
 • خطوط
 • شناخت حجم
 • چند حجمی و سياه قلم
 • طراحي بيس اتود زنی
 • کار با مرکب و آبرنگ
 • طراحی نيم ست
 • اتود سنگ بهينه سازی قيمت
 • طراحی دقيق ايده پردازی
 • طراحی سنگ (گواش و مداد)
 • تكنيک جواهرات سنگی
 • طرح تلفيقی و انفجاری
 • طراحی انتزاعی
 • تكنيک تجربی

 • تاریخ شروع : 1403/04/22
 • تاریخ پایان : 1403/11/26

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
جمعه13:0017:00

توضیحات دوره

سرفصل ها

 • مقدمات
 • قطعات و اتصالات سبک شناسی
 • خطوط
 • شناخت حجم
 • چند حجمی و سياه قلم
 • طراحي بيس اتود زنی
 • کار با مرکب و آبرنگ
 • طراحی نيم ست
 • اتود سنگ بهينه سازی قيمت
 • طراحی دقيق ايده پردازی
 • طراحی سنگ (گواش و مداد)
 • تكنيک جواهرات سنگی
 • طرح تلفيقی و انفجاری
 • طراحی انتزاعی
 • تكنيک تجربی

مشخصات دوره