متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

سرفصل ها

 • مقدمه و تعاریف
 • مفاهیم پیمان
 • اسناد و مدارک پیمان
 • تشریح فاز سه و تعاریف مرتبط با صورت وضعیت
 • فرآیند مناقصه
 • چگونگی ارائه پیشنهاد در منقصات
 • آشنائی با فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
 • انجام متره و برآورد در قالب یک پروژه واقعی، همراه با تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارکرد مربوطه به صورت عملی با نرم افزار Excell
 • محاسبه تعدیل و تنظیم صورت وضعیت مربوطه

 • تاریخ شروع : 1403/04/21
 • تاریخ پایان : 1403/12/23

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
پنجشنبه09:0013:00
جمعه09:0013:00

توضیحات دوره

سرفصل ها

 • مقدمه و تعاریف
 • مفاهیم پیمان
 • اسناد و مدارک پیمان
 • تشریح فاز سه و تعاریف مرتبط با صورت وضعیت
 • فرآیند مناقصه
 • چگونگی ارائه پیشنهاد در منقصات
 • آشنائی با فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
 • انجام متره و برآورد در قالب یک پروژه واقعی، همراه با تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارکرد مربوطه به صورت عملی با نرم افزار Excell
 • محاسبه تعدیل و تنظیم صورت وضعیت مربوطه

مشخصات دوره