مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین

 • مبانی مقدماتی:
 • شناخت مساله
 • حل مساله
 • الگوریتم
 • فلوچارت

 • متغیرها:
 • انواع داده ها
 • عملگرها
 • تعریف متغییر جدید
 • مقداردهی به یک متغییر
 • تغییر مقدار یک متغییر
 • خواندن ورودی از کاربر
 • نمایش مقدار یک متغییر
 • استفاده مجدد از مقدار ذخیره شده در یک متغییر

 • ساختار های شرطی:
 • مفهوم شرط در برنامه نویسی
 • استفاده از عملگرهای ریاضی و مقایسه ای در شرط
 • مقادیر True و False
 • دستور if
 • دستور if else

 • حلقه های تکرار:
 • مفهوم حلقه در برنامه نویسی
 • حلقه های تکرار معین
 • حلقه های تکرار نامعین
 • دستور for
 • دستور while

 • رشته ها:
 • پردازش رشته ها
 • بررسی برابر بودن رشته ها
 • زیر رشته ها
 • جست و جو در رشته ها

 • آرایه ها:
 • ایجاد آرایه
 • ویرایش عضو
 • افزودن و حذف عضو
 • کار با آرایه ها و حلقه های تکرار

 • الگوریتم های جست و جو و مرتب سازی:
 • معرفی الگوریتم های مرتب سازی
 • پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی حبابی
 • معرفی الگوریتم های جست و جو
 • پیاده سازی الگوریتم جستجوی ترتیبی

 • مباحث تکمیلی :
 • معرفی زبان های برنامه نویسی
 • معرفی کامپایلر و مفسر

 • تاریخ شروع : 1403/04/29
 • تاریخ پایان : 1403/07/06

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
جمعه13:0017:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره