جشنواره سمینارهای رایگان 98
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک

 
 
سمینار رایگان افزایش شانس استخدام با مهارتهای IT
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.120,113
 
پرفورمنس زنده طراحی
فیگور در فشن

رایگان
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109

 
یک ایده، یک استارت آپ
رایگان
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109 
 
سمینار رایگان
جایگاه مایکروسافت در شبکه
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.
120,113 
 
سمینار رایگان هک و امنیت
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.120,113


 
 
ورک شاپ (دوخت سنتی)
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209 
سمینار رایگان معرفی
رشته طراحی مد و لبا
س
98/03/22 _ 16:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109 

 
کارگاه بازاریابی در اینستاگرام
98/02/26_ 13:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.102
 
کارگاه باکس دوزی
98/04/21_ 09:00 الی 17:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109
 
سمینار رایگان معماری
98/04/25_ 17:00 الی 20:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.
114
 
سمینار رایگان هوش کلامی
عصای معجزه گر
98/05/02_ 17:00 الی 19:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.
102

 
ورک شاپ (دوخت مانتو)
98/06/04_ 15:00 الی 19:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109

 

 
 
ورک شاپ (سوزن دوزی)
98/06/07_ 15:00 الی 17:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209
 
ورک شاپ (دوخت مانتو)
98/06/14_ 15:00 الی 19:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209
 
سمینار طراحی مد و لباس
98/06/26_ 17:00 الی 19:00
برگزار شد 
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209
 
ورک شاپ (جنسیت سازی)
98/06/27_ 16:00 الی 19:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109

ورک شاپ رایگان (جنسیت سازی)
98/09/28_ 16:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209

سمینار رایگان (جمینی)
98/09/28_ 16:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209