آیین نامه تخفیفات

 
قابل توجه کلیه دانش پذیران
جدول تخفیف های
مجتمع فنی تهران 
نمایندگی ونک

لطفا به موارد ارائه تخفیف دقت نمائید:
تمامی موارد با ارائه معرفی نامه یا تائید مدیریت

 

 
 
ارائه تخفیف تنها در زمان ثبت نام و با ارائه مدرک معتبر میسر می باشد و پس از انجام ثبت نام مبلغی به عنوان تخفیف لحاظ نمی شود.
تخفیف صرفا با تسویه کامل بصورت نقدی و یا دریافت چک لحاظ می شود.
 
www.mftvanak.com