دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/12/28زوج 17:00 تا 21:00SPSS I & SPSS IIF24

فرم ورود مشخصات