دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/03یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:00مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار با مصرف کننده5

فرم ورود مشخصات