دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/04/31شنبه 17:30 تا 20:30,چهارشنبه 17:30 تا 20:30Microsoft Excel 2016(Expert)I-102

فرم ورود مشخصات