دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/01/05پنجشنبه 09:00 تا 13:00مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس02

فرم ورود مشخصات