دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/03/266,156,0001398/12/29دوشنبه 17:00 تا 20:00اصول و فنون مذاکرات تجاری6

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.