دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1400/05/0848,100,0001400/02/091400/04/30چهارشنبه 09:00 تا 17:00نازکدوزی زنانه (همراه با مدرک City & Guilds)DM 01

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.