دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/02/0249,590,0001399/01/03شنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21پکیج ساخت انیمیشن32

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.