دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/06/276,750,0001398/09/141398/06/28پنجشنبه 13:00 تا 18:00برنامه نویسی به زبان ++C610

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.