دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1400/05/0852,500,0001400/04/021400/04/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00پکیج طراحی لباس مقدماتی (همراه با مدرک City & Guilds)TM 02

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.