دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1400/05/0836,000,0001400/06/31یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:00مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6) ، مدرک بین المللی C GF21

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.