دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1400/07/0416,640,0001400/10/30یکشنبه 17:30 تا 20:30,سه شنبه 17:30 تا 20:30SQL Server 2016 Database Development301

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.