دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1400/05/0844,100,0001400/10/161400/06/04پنجشنبه 10:00 تا 17:00نازکدوزی زنانه (همراه با مدرک City & Guilds)DM 03

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.