دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1400/05/0829,400,0001400/01/04جمعه 13:00 تا 17:00الگو سازی به روش مولرDM 05

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.