ارایه مهارت های اولویت بندی فعالیت ها
ارایه مدل نوین مدیریت کار و زمان
شرایط و واقعیت های  تفویض کار و مکانیزیم های کاربردی تفویض کار
ارایه راهکارهای مدیریت بر کارهای بحرانی
ارایه راهکارهای مدیریت بر کارهای قاتلین زمان
ارایه راهکار های مدیریت بر کارهای انجام تا نتیجه

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه مدیریت زمان مراجعه نمایید.