سرفصل های دوره  Java Database 
 

 
Architecture of a data oriented application - What is permanent data?
                        Traditional methods for accessing databases - Network is a big part -
                        Introduction to Host-To-Host and Process-To-Process protocols - What
                        is an Application Protocol? - Drivers do provide us an Application 
                        Protocol - JDBC and ADO.NET - JDBC Drivers - A review on JDBC core
                        interfaces
 
So what is SQL? - SQL is a Standard! - Models of authentication and 
                        authorization in different DBMSs - Security issues regarding to data 
                        oriented applications - Why models for storing data? - Relational 
                        model - Other models like Graph, Hash or Document based models for 
                        storing data - What is NoSQL? - A Java developer should know about 
                        relational and NoSQL DBMSs - Introduction to DBMSs - MySQL - Oracle
                        PostgreSQL - Neo4J - MongoDb
 
Introduction to JDBC core interfaces and classes - java.sql.* package
                        Making a simple project to connect to a  MySQL database - Design and 
                        implementation of a simple phonebook database - Writing the project
                        for connecting to phonebook database - java.sql.Connection class -
                        SQLException class - Different and possible source of error - How to
                        manage and handle database exceptions - java.sql.Statement class -
                        Executing INSERT INTO, UPDATE and DELETE commands using execute()
                        method on java.sql.Statement class - SQL Injection attack
 
Reading SELECT results using java.sql.ResultSet class - Iterating
                        through read rows - Overview on transactions - Transactions in JDBC
                        Auto commit mode - Using commit and rollback methods - Prepared
                        statements using java.sql.PreparedStatement class - Writing a swing
                        application which performs CRUD operations
 
Storing and retrieving CLOBs and BLOBs - Storing a file in database
                        Retrieving the stored file from database
 
Introduction to Entity Models - There is a mapping between tables
                        and classes - Introducing ORM concept - Architecture of an ORM -
                        Abstraction and core classes - SQL Generation phase - ORM has 
                        performance issues - Data first design - Code first design - Other
                        ORMs - JPA and Hibernate for Java - NHibernate and Entity Framework 
                        and for .NET
 
Design and implementation of a simple ORM framework - Different 
                        methods for writing an ORM - Inheritance based ORMs - Annotation
                        based ORMs - Reflective ORMs - Implementation of an inheritance based
                        ORM - Adding annotations to our ORM framework - SQL Generation - 
                        Reading rows and using criterias - Row fetching techniques - Fetch
                        graph - Testing our ORM FW
 
What is JPA? - What is EJB? - History of JPA - JPA versions - What
                        is Hibernate? - JPA and Hibernate - Introducing core classes and
                        interfaces inside JPA - What is HQL? - What is JPQL? - Demonstration
                        of using JPA for a simple relational model - JPA is designed for
                        relational databases - So what about other data models?
 
 A deeper look at Hibernate - XML configuration vs Annotation based
                        conifguration - What are POJOs? - Why use POJOs? - A deeper look at
                        Java reflection
 
Writing a package scanner using reflection - What are package 
                        scanners? - Hibernate has an internal scanner
 
A simple Hibernate project using code first method with MySQL - 
                        Using external XML configuration - hibernate.cfg.xml and 
                        hibernate.properties file - Using JPA annotations - persistence.xml 
                        file - Settings for DBMS  and package scanning in persistence.xml - 
                        javax.persistence.EntityManager class - Hibernate SessionFactory 
                        class - org.hibernate.SessionFactory interface - org.hibernate.Session 
                        interface - JTA and javax.transaction.Transaction interface - 
                        org.hibernate.Query interface - Using returned collections 
 
A complex database - One to many, One to One and Many to many 
                        relations among tables - JPA annotations used for tables with
                        different ordinalities - Hibernate XML configurations for entities
                        with different kind of ordinalities - org.hibernate.Criteria 
                        interface - Introduction to Hibernate Query Language (HQL) -
                        Writing simple queries
 
A deeper look at HQL syntax - Writing complex queries using HQL -
                        Writing complex queries using Criteria interface - Using aggregate 
                        methods in HQL - Paging with HQL
 
javax.persistence.NamedQuery annotation - Using named queries -
                        Native SQL queries - Named native queries
 
Hibernate caching - First level caching - Second level caching -
                        Query caching - Concurrency issues while accessing cached values -
                        Hibernate batch processing
 
Introduction to XML format - Why XML? - Java APIs for working with
                        XML content - Writing an example of data in XML format - Reading 
                        XML format using DOM Parser API - A simple XML configuration 
                        reader 
Working with JAXP API - Writing a xml to database convertor using
                        JAXP - Working with JtAX - A simple RSS reader using JtAX - Storing 
                        read data in a database using Hibernate

 
 

سرفصل های دوره Java EE:
 

 1. معرفی مفهوم پایگاه داده رابطه ای و مزایای استفاده از آن برای نگهداری اطلاعات
 2. معرفی MySQL و بررسی روش نصب و استفاده از آن
 3. بررسی انواع پرس و جوهای پایه PL-SQL
 4. بررسی اعمال شرط
 5. بررسی انواع Select،Insert،Update و Delete
 6. بررسی گروهبندی
 7. بررسی JOIN
 8. بررسی تکنیک Sub Query
 9. معرفی مفهوم تراکنش
 10. معرفی مفهوم ORM
 11. بررسی مزایای استفاده از ORM ها
 12. معرفی روش های متنوع عملکرد ORM ها
 13. معرفی Hibernate و JPA
 14. بررسی روش دسترسی به داده ها با ORM
 15. بررسی عملیات ویرایشی و نقش تراکنش در ORM
 16. پیاده سازی CRUD در پروژه های دسکتاپ
 17. بررسی مزایای برنامه نویسی وب و معرفی مدل Client/Server
 18. معرفی وب سرورها
 19. بررسی Glass Fish و Tomcat
 20. معرفی ساختار پروژه های وب
 21. آشنایی با برنامه نویسی Server Side در جاوا
 22. معرفی تگهای HTML
 23. بررسی CSS و روش استفاده از آن
 24. معرفی Java Script و نقش آن در برنامه نویسی وب
 25. معرفی فریمورک BootStrap
 26. بررسی روش استفاده از BootStrap برای پیاده سازی UI
 27. معرفی JSON و روش استفاده از آن
 28. معرفی فریمورک jQuery
 29. معرفی AngularJS و معرفی مدل MVC در AngularJS
 30. معرفی Servlet ها
 31. معرفی GET و POST
 32. معرفی Session ها و کوکی ها
 33. بررسی روش استفاده از Servlet در پیاده سازی وب
 34. بررسی روش استفاده از Hibernate و JPA در وب
 35. معرفی JSP و بررسی نقش آن در ایجاد برنامه های وب
 36. معرفی JSF و تشریح مفهوم آن
 37. پیاده سازی CRUD در برنامه های وب
 38. پیاده سازی Login و کنترل سطوح دسترسی
 39. بررسی Ajax و روش پیاده سازی آن با ابزارهای مختلف
مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 113
 

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره Java EE+ Database مراجعه نمایید.