آموزش تناسب خط در صفحه و تناسب خطی اندام و طراحی فیگور ، آموزش حرکتی فیگورواستخوان بندی اندام و طراحی عضله روی فیگور 
آموزش اندام سه رخ، تمام رخ و نیم رخ،آموزش طراحی سر و صورت و مو ،و در نهایت آموزش مجموعه ای از طراحی اندام در فرم های مختلف حرکتیمشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 109

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک