• فرآیند تولید فیبر نوری
  • آشنایی با انواع فیبر نوری
  • انواع کانکتورها و اتصالات
  • آشنایی با انواع فیبر نوری
  • طراحی fttxوODN plan
  • تجهیزات تست و راه اندازی OTDR