سرفصل دوره کارگاه هنر بازیگری:


مفاهیم اولیه اجرا و بازی

پرورش صدا و بیان

تسلط به ذهن و نقش

دسترسی به احساسات و استفاده از آن

بیان صحیح و دیالوگ

هم بازی شدن با بازیگر مقابل

چگونگی استفاده از حرکات بیرونی برای بیان احساسات درونی

استفاده صحیح از سکوت

چگونگی تحمل نگاه تماشاچی

تمرین های عملی با درام های کوتاه

پروژه پایانی اجرای صحنه(درامولت)