((مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک))
 
درمجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با برگزاری دوره های آموزش خوشنویسی با خودکار به شما ياد مي دهيم که چگونه با خودکار معمولي به زيبايي خوشنويسي کنيد که هر بيننده اي را به اشتباه بياندازد که اين خط با خودنويس نوک پهن يا با قلم خوشنويسي ريز نوشته شده است.اجراي ضخامتهادرخوشنويسي باخودکارالزامي مي باشد.مابه شمايادمي دهيم که چگونه بانوک خودکار خوددر 4 ضخامت خوشنويسي نماييد.براي اين امرچندين دوره درنظرگرفته شده است دوره يک ودو شما يادمي گيريدکه چگونه شکل صحيح حروف واندازه آنها-خط زمينه-تناسبات فاصله ها-ترکيبها رارعايت نماييدکه اين دودوره در واقع خط تحريراست وازدوره سوم تاششم شمااجراي ضخامتها رايادمي گيريدکه به خط تحريري شماکيفيت و استحکام بسياربالايي رامي دهد به تفاوت اين دو خط توجه نماييدخط اول تحرير معمولي است خط دوم تحريرپيشرفته(دوره يک و دو )خط سوم خوشنويسي باخودکارمي باشد.


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 109مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش خوشنویسی با خودکار مراجعه نمایید.