سرفصل برنامه نویسی اندروید (Java Mobile Programming Android)   Android Architecture
        •          What is Android?
        •          Introduction to OS layers and linux kernel
        •          Introduction to android compiler and dalvik VM
        •          Introduction to android apk
    Android Components
        •          Activities
        •          Services
        •          Broadcast Receivers
        •          Content Providers
    Getting Started With Android
        •          Understanding different folders in an android project
        •          Developing a Hello World app in android
    Building Application With Activities
        •          Views, layouts and Common UI components
        •          Creating UI through XML
        •          What is Android Activities?
        •          What is View?
        •          What is Layout?
        •          Different types of Layout in Android & their use
        •          Different Widget available in Android for User Interface
        •          Understanding different layout params in Android(margin.padding.width, height etc)
        •          Creating an Activity
        •          Declaring the activity in the manifest of your app
        •          Event Handling in Android App
        •          Starting an Activity
        •          Shutting Down an Activity
        •          What is Intent?
        •          What are different types of Intent?
        •          Understanding how intents are resolved in android
        •          Communicating data among Activities
        •          Understanding Android Activity LifeCycle
        •          Implementing the lifecycle callbacks in app
        •          Managing the Activity Lifecycle
    Creating menus
        •          Adding menus and icons
    Containers in Android
        •          What is list view in Android?
        •          What is adapter ?
        •          Simple List View With Simple Adapter
        •          Custom List View with own adapter
    Working with resources
        •          Grouping, accessing of resources
        •          Localization
        •          Compatibility
    Advanced Intent & Intent Filters of Android Programming
        •          What is Explicit Intent
        •          What is Implicit Intent
        •          How to share text in another application
        •          How to receive text from another application
    Data Storage
        •          Shared Preferences
        •          Android File System
        •          Internal storage
        •          External storage
        •          SQLite
    SQLite database
        •          Introducing sqlite
        •         Sqlite open helper and creating a database
        •          Opening and closing a database
        •          Working with cursors Inserts, updates, and deletes
        •          Searching in Database
        •          Updating Database
    MultiThreading In Android
        •          Using Java Thread classes
        •          AsyncTask
        •          Handler
    Network In Android
        •          Consuming web services
        •          Receiving HTTP Response (Text,JSON)
        •          Parsing JSON
        •          Download File (image,text,video,....) and saving to SdCard
        •          Create local php server with mySql database and working with it by GET and POST
    Services
        •          Overview of services in Android
        •          Implementing a Service
        •          Service lifecycle
        •          Sticky and Not Sticky Service
        •          Service in another process
    Broadcast Receivers
        •          Role of filters
        •          Intent-matching rules
        •          Filters in your manifest
        •          Filters in dynamic Broadcast Receivers
        •          Creating Broadcast receiver
        •          Receiving System Broadcast
        •          Understanding Broadcast action
        •          Registering Broadcast receiver through code and through manifest
        •          Sending Broadcast
    Accessing android hardware
        •          Introducing Sensor
        •          Using the accelerometer
        •          Using the compass
        •          Using Location service ( GPS ) in Android
    Android Application Deployment
        •          Android Application Deployment on Android Market With Digital Signing
        •          Obfuscating project by proguard
    Graphics In Android
        •          Drawing graphics in android by using canvas
        •          Drawing with xml
    Notifying the users
        •          Toast
        •          Creating dialogs
        •          Creating custom dialogs
        •          Status bar Notifications
 
 


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 120-130

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره اندروید مراجعه نمایید.