سرفصل دوره IOS


Swift Operators and Expressions
Swift Flow Control
Switch
Arrays
Dictionaries and Sets
Functions
Enumerations
Structs and Classes
Properties
Generics
Understanding Error Handling in Swift
The iOS  Application and Development Architecture
Creating First Interactive IOS  App
Handling Basic Interaction
Rotation and Adaptive Layout
Table Views
Navigation Controllers and Table Views
Using Xcode Storyboards to Create an iOS  Tab Bar Application
Working with Files in Swift on iOS
Database Implementation using SQLite
Saving, Loading, and Application States

 هنرجویان این دوره می بایست مک بوک داشته باشند و  یا بر روی سیستم های خود با نصب ماشین مجازی سیستم عامل مکینتاش را پیاده سازی نمایند.


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 113

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره IOS مراجعه نمایید.