سرفصل دوره Java SE

 1. معرفی مفهوم برنامه نویسی و اهداف آن
 2. بررسی تاریخچه مختصر زبانهای برنامه نویسی و مزایا و معایب هریک
 3. معرفی ویژگی های زبان جاوا و تفاوتهای آن با سایر زبانها
 4. بررسی مفهوم شی گرائی و ویژگی های آن
 5. معرفی مفهوم انتزاع
 6. معرفی مفهوم وراثت
 7. معرفی مفهوم چندگانگی
 8. معرفی مفهوم بسته بندی
 9. بررسی JVM و نقش آن در انتقال پذیری برنامه ها
 10. معرفی مدل مدیریت حافظه و روش خودکارسازی آن در جاوا
 11. بررسی انواع متغیر ها Value Type و Reference Type
 12. بررسی مفهوم package و شکل کلی پروژه های Java Application
 13. معرفی تابع ()main و دستورات ورودی و خروجی
 14. بررسی روش ورودی و خروجی کنسول
 15. بررسی روش ورودی و خروجی دیالوگ
 16. معرفی ساختارهای پایه برنامه نویسی جاوا، شرط، تکرار، تصمیم
 17. معرفی ساختمان داده و انواع آن
 18. بررسی تفاوتهای انواع ساختمان داده
 19. بررسی آرایه های یک بعدی و چند بعدی
 20. بررسی عملیات روی آرایه ها
 21. معرفی توابع
 22. بررسی انواع توابع، بازگشتی و غیربازگشتی
 23. بررسی انواع ورودی و خروجی تابع
 24. معرفی class و سایر ساختارهای انتزاع و تفاوتهای آنها
 25. بررسی روش تعریف کلاس
 26. معرفی اعضای کلاس و بررسی نقش فیلدها
 27. بررسی وراثت Object و تحلیل آن
 28. بررسی مفهوم override
 29. تعریف getter و setter
 30. معرفی Constructor و Destructor
 31. معرفی اعضای static
 32. معرفی enum و روش استفاده از آن
 33. بررسی نقش interface ها در برنامه نویسی جاوا
 34. ارائه مثال های عملی از interface
 35. بررسی روش استفاده از interface ها در مدیریت رویداد
 36. بررسی جزئیات مربوط به رویداد
 37. معرفی IO و امکانات جاوا در این مورد
 38. بررسی انواع روشهای ایجاد فایل
 39. بررسی انواع روشهای خواندن و نوشتن در فایل
 40. بررسی نحوه دسترسی به اطلاعات درایوهای کامپیوتر
 41. بررسی مفهوم Serialization و Deserialization
 42. معرفی مفهوم Thread و MultiThreading
 43. بررسی دسترسی همزمان Thread ها به منابع
 44. بررسی مفهوم Synchronization
 45. بررسی ساختمان داده های Collection و Generic

دانشجویان پس از گذراندن دوره جاوا مقدماتی(Java Se) می توانند در دوره Java Advance  و یا برنامه نویسی Android شرکت کنند.


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 113
 

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک