تشکیل کلاس ها در تاریخ های اعلام شده منوط به حدنصاب رسیدن کلاس ها می باشد.تقویم هر دپارتمان به تفکیک در زیر قابل انتخاب است.